Lejebetingelser

Vores lejebetingelser

Der beregnes leje pr. kalenderdag (pr. dato)​

Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra udlejer. Lejemålet løber til og med den dag, vognen ankommer til udlejer. Dog skal materiellet afleveres senest kl. 14.00 ellers beregnes den efterfølgende hverdag som lejeperiode.

Afhentes vognen ikke af lejer på aftalt dato, er udlejer berettiget til at udleje til anden side.

Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer pligtig til på udlejers anfordring at aflevere vognen med dags varsel. Sker aflevering ikke, er udlejer berettiget til selv at foretage afhentning for lejers regning.

Såfremt lejeren annullerer bestilling af materiel senere end 14 dage før lejeperiodens start, betales for den aftalte periode.

Transport til og fra udlejer betales af lejer. Lejer kvitterer, for modtagelse, ved levering. Reklamationer over det leverede materiel skal ske indenfor 24 timer efter lejemålet er påbegyndt. Såfremt P.O. Service skal levere/afhente eller servicere materiel hos lejer, fordrer dette kørefast vej.

​Lejer bærer risikoen for vognen i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af hvilken som helst årsag, der i lejeperioden tilføjes vognen. Tilslutninger bliver tilkoblet på anviste steder. Lejer skal således fx sørge for frostsikring af vognen. Lejer er forpligtet til at betale selvrisikoen (11500 kr.) ved enhver skade.

​Dersom vognen eller løsdele hertil bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostninger af udlejer skønnes at overstige ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. I øvrigt betaler lejer reparationsomkostninger og nødvendig rengøring efter regning. Lejer betaler for den tid, der medgår til reparation og rengøring.

Lejer er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af vognen.

​For skade, påført af 3. mand i lejeperioden, bærer lejer alene ansvaret. Lejer bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til vognen, herunder udlejers forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.

​P.O.Service er kun ansvarlig for den skade, det udlejede materiel forvolder, såfremt det kan dokumenteres at skaden skyldes en fejl begået af P.O.Service. Det påhviler lejeren at sikre alle tilslutninger, således kan P.O.Service ikke stilles til ansvar for fx et brud på en vandslange/afløbsslange. Dvs. brug af kabler og slanger sker på lejers ansvar.

Rettidig levering kan være op til 3 dage før og afhentning 4 dage efter den aftalte lejeperiode. Lejeren har dog det fulde ansvar for vognen og tilslutningerne, mens vognen er hos lejer.

​​I lejeperioden sørger lejer selv for vedligeholdelse af vognen, herunder punktering m.v. og lejer sørger selv for diverse tilslutninger. Al reparation på vognen må kun udføres af P.O.Service eller af en reparatør anvist af P.O.Service.

Vognen må ikke benyttes udenfor Danmarks grænser, uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

Efterkommes dette ikke, betragtes lejeforholdet som mislighold og udlejer er herved berettiget til på egen hånd, at tage vognen tilbage for lejers regning eller ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.

Vognen må ikke installeres eller anbringes på en sådan måde, at den kan henføres som tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige vognen.

​Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant forud. Lejer betaler 2% rente pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt er udlejer berettiget til, at tage vognen tilbage ved en umiddelbar fogedforretning. I øvrigt skal retstvister i anledning af lejemålet m.m., anlægges og afgøres ved retten.

​Betales en faktura ikke rettidigt, tillægges kr. 100,- pr. rykker i gebyr samt morarenter fra forfaldsdato til betaling finder sted med 2% pr. begyndt måned.

​Reklamationer overfor fremsendte faktura må ske indenfor 8 dage fra fakturadato.

​Kalundborg 18 marts 2023.

(+45) 21 46 51 75
lej@poservice.dk